FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको सार्वजनिक खर्चको (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८० । ८०/८१ 07/24/2023 - 11:30 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको सार्वजनिक खर्चको (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८० ।
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/23/2023 - 16:15 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०
जनजाती हेल्प डेस्क संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७९ । ७९-८० 04/28/2023 - 11:39 PDF icon जनजाती हेल्प डेस्क संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७९ ।
गरिव सँग नगर प्रमुख कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७६ (पहिलो संशोधन) । ७९-८० 04/27/2023 - 11:42 PDF icon गरिव सँग नगर प्रमुख कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७६ (पहिलो संशोधन) ।
मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्वन्धी कार्यविधी २०७९ । ७९-८० 04/27/2023 - 11:38 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्वन्धी कार्यविधी २०७९ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली (पहिलो संशोधन) २०८० । ७९-८० 02/28/2023 - 15:27 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली (पहिलो संशोधन) २०८० ।
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० । ७९-८० 02/28/2023 - 15:23 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० ।
लक्षित वर्ग सिलाई कटाई कार्यक्रम संचालन तथा कार्यन्वयन सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० । ७९-८० 02/28/2023 - 15:20 PDF icon लक्षित वर्ग सिलाई कटाई कार्यक्रम संचालन तथा कार्यन्वयन सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० ।
नगर स्तरीय महिला हेल्पडेस्क स्थापना तथा कार्यान्वयन पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० । ७९-८० 02/28/2023 - 15:17 PDF icon नगर स्तरीय महिला हेल्पडेस्क स्थापना तथा कार्यान्वयन पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ।
११. नगर सुधार गृह संञ्चालन तथा ब्यबस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०। ७९-८० 02/28/2023 - 15:15 PDF icon ११. नगर सुधार गृह संञ्चालन तथा ब्यबस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०।

Pages