FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
१८. जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० । ७८/७९ 09/04/2022 - 11:48 PDF icon १८. जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० ।
कृर्षि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि । ७८/७९ 09/04/2022 - 11:46 PDF icon कृर्षि विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली । ७८/७९ 09/04/2022 - 11:44 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली ।
कृषक समूह गठन पुर्नगठन कार्यविधि । ७८/७९ 09/04/2022 - 11:39 PDF icon कृषक समूह गठन पुर्नगठन कार्यविधि ।
एकल पुरुष सहायता भत्ता वितरण कार्यविधि । ७८/७९ 09/04/2022 - 11:37 PDF icon एकल पुरुष सहायता भत्ता वितरण कार्यविधि ।
कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना सम्वन्धी कार्यविधि । ७८/७९ 09/04/2022 - 11:32 PDF icon कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना सम्वन्धी कार्यविधि ।
कर्मचारीहरुले पालना गर्ने आचारसंहिता । ७८/७९ 09/04/2022 - 11:27 PDF icon कर्मचारीहरुले पालना गर्ने आचारसंहिता ।
आधाभुत तहको शिक्षा परिक्षाा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि । ७८/७९ 09/04/2022 - 11:24 PDF icon आधाभुत तहको शिक्षा परिक्षाा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ।
एक छोरी एक बैङ्क खाता सञ्चालन कार्यविधि । ७८/७९ 09/04/2022 - 11:19 PDF icon एक छोरी एक बैङ्क खाता सञ्चालन कार्यविधि ।
अनुदान वितरणा तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि । ७८/७९ 09/04/2022 - 11:16 PDF icon अनुदान वितरणा तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि ।

Pages