FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छायाँनाथ रारा नगरपालिका गुनासो सम्बोधन तथा व्यव्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० । ८०/८१ 04/22/2024 - 12:34 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका गुनासो सम्बोधन तथा व्यव्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ।
नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम संचालन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० । ८०/८१ 04/22/2024 - 12:33 PDF icon नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम संचालन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ।
विज्ञ तथा सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० । ८०/८१ 04/22/2024 - 12:31 PDF icon विज्ञ तथा सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ।
रोजगार सम्वाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि‚ २०८० । ८०/८१ 03/20/2024 - 13:38 PDF icon रोजगार सम्वाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि‚ २०८० ।
महिला तथा बालबालिका उद्धार कोष संचालन कार्यविधि २०७६ । ८०/८१ 03/20/2024 - 13:36 PDF icon महिला तथा बालबालिका उद्धार कोष संचालन कार्यविधि २०७६ ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिाका बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० । ८०/८१ 03/20/2024 - 13:35 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिाका बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ।
टोल विकास समिति गठन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० । ८०/८१ 03/20/2024 - 13:33 PDF icon टोल विकास समिति गठन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ।
उद्योग, व्यवसाय दर्ता ऐन, २०८० । ८०/८१ 03/20/2024 - 13:32 PDF icon उद्योग, व्यवसाय दर्ता ऐन, २०८० ।
नगर प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० । ८०/८१ 03/20/2024 - 13:29 PDF icon नगर प्रमुख ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ।
नगर प्रमुख बालबालिका कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/20/2024 - 13:28 PDF icon नगर प्रमुख बालबालिका कार्यक्रम संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०

Pages