FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छायाँनाथ रारा नगरपालिका आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि । ८०/८१ 01/16/2024 - 15:25 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि । ८०/८१ 01/16/2024 - 15:21 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका नगर सुधार गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन)। ८०/८१ 01/16/2024 - 15:15 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका नगर सुधार गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ।।
नगर प्रमुख गोठालो कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/01/2023 - 13:21 PDF icon १२. नगर प्रमुख गोठालो कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ८०/८१ 12/01/2023 - 13:20 PDF icon सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/01/2023 - 13:19 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०
लक्षित वर्ग सिलाई कटाई कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/01/2023 - 13:18 PDF icon लक्षित वर्ग सिलाई कटाई कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०
नगर स्तरीय महिला हेल्प डेस्क स्थापना तथा कार्यान्वयन सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/01/2023 - 13:16 PDF icon नगर स्तरीय महिला हेल्प डेस्क स्थापना तथा कार्यान्वयन सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०
नगर बस सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 12/01/2023 - 13:12 PDF icon नगर बस सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८०
६. मर्मत संभार तथा पुर्ननिर्माण कार्यक्रम र राहत तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रमबाट कार्यक्रम सञ्चालन तथा सहायता वितरण (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 12/01/2023 - 13:11 PDF icon ६. मर्मत संभार तथा पुर्ननिर्माण कार्यक्रम र राहत तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रमबाट कार्यक्रम सञ्चालन तथा सहायता वितरण (पहिलो संशोधन)

Pages