FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर बस सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ । ७९-८० 02/28/2023 - 15:14 PDF icon नगर बस सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ ।
महिला तथा यूवासंग नगर उप-प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०८० । ७९-८० 02/28/2023 - 15:11 PDF icon महिला तथा यूवासंग नगर उप-प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०८०
नगर उप-प्रमुख संग न्युन आयश्रोत भएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला भेटघाट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७९ । ७९-८० 02/28/2023 - 15:08 PDF icon नगर उप-प्रमुख संग न्युन आयश्रोत भएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला भेटघाट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७९ ।
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७९ । ७९-८० 02/28/2023 - 15:05 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७९ ।
अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका । ७९-८० 01/29/2023 - 15:55 PDF icon अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका ।
स्वास्थ्य ऐन २०७७ । ७९-८० 01/29/2023 - 15:45 PDF icon स्वास्थ्य ऐन_२०७७_ छायानाथ रारा नगरपालिका.pdf
स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमती तथा नविकरण निर्देशिका । ७९-८० 01/29/2023 - 15:40 PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमती तथा नविकरण निर्देशिका ।
नक्सा पास प्रक्रियामा नआइ वा नक्सा पास प्रक्रिया लागु हुनु पूर्व बनेका घरहरुको घर नक्सा अभीलेखिकरण सम्बन्धि मापदण्ड/कार्यविधि-२०७८ ७९-८० 12/20/2022 - 11:41 PDF icon नक्सा पास प्रक्रियामा नआइ वा नक्सा पास प्रक्रिया लागु हुनु पूर्व बनेका घरहरुको घर नक्सा अभीलेखिकरण सम्बन्धि मापदण्ड/कार्यविधि-२०
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावणीय परिक्षण कार्यविधि । ७८/७९ 09/06/2022 - 11:11 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावणीय परिक्षण कार्यविधि ।
महिला तथा वालवालिका उद्धार कोष संचालन कार्यविधि । ७८/७९ 09/06/2022 - 11:07 PDF icon महिला तथा वालवालिका उद्धार कोष संचालन कार्यविधि ।

Pages