FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्वन्धी कार्यविधी २०७९ । ७९-८० 04/27/2023 - 11:38 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्वन्धी कार्यविधी २०७९ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली (पहिलो संशोधन) २०८० । ७९-८० 02/28/2023 - 15:27 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली (पहिलो संशोधन) २०८० ।
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० । ७९-८० 02/28/2023 - 15:23 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० ।
लक्षित वर्ग सिलाई कटाई कार्यक्रम संचालन तथा कार्यन्वयन सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० । ७९-८० 02/28/2023 - 15:20 PDF icon लक्षित वर्ग सिलाई कटाई कार्यक्रम संचालन तथा कार्यन्वयन सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० ।
नगर स्तरीय महिला हेल्पडेस्क स्थापना तथा कार्यान्वयन पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० । ७९-८० 02/28/2023 - 15:17 PDF icon नगर स्तरीय महिला हेल्पडेस्क स्थापना तथा कार्यान्वयन पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ।
११. नगर सुधार गृह संञ्चालन तथा ब्यबस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०। ७९-८० 02/28/2023 - 15:15 PDF icon ११. नगर सुधार गृह संञ्चालन तथा ब्यबस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८०।
नगर बस सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ । ७९-८० 02/28/2023 - 15:14 PDF icon नगर बस सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ ।
महिला तथा यूवासंग नगर उप-प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०८० । ७९-८० 02/28/2023 - 15:11 PDF icon महिला तथा यूवासंग नगर उप-प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०८०
नगर उप-प्रमुख संग न्युन आयश्रोत भएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला भेटघाट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७९ । ७९-८० 02/28/2023 - 15:08 PDF icon नगर उप-प्रमुख संग न्युन आयश्रोत भएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला भेटघाट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७९ ।
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७९ । ७९-८० 02/28/2023 - 15:05 PDF icon खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७९ ।

Pages